תקנון

~~ב. מידע ותכנים באתר  

1.        האתר הינו אתר תוכן, פרסום ושיווק, אשר יכלול כתבות תוכן, בלוג, עדכון על הטבות שונות, מידע, מענה לשאלות גולשים ופעילויות שונות כפי שיקבע ויפורסם באתר מעת לעת, והכל בכפוף לתנאי השימוש. 

2.        באתר יהיו מעת לעת גם שירותים ו/או תחרויות ו/או מבצעים הטעונים רישום (להלן: "פעילות"), וזאת בכפוף לרישום לפעילות ולאישור התקנון של הפעילות על ידי המשתתף. 

3.        המידע והתכנים באתר מקורם במנהל האתר  ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישיים. מנהל האתר ישתדל שהמידע יהיה מדויק אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב   תקלות טכניות, טעויות אנוש. מובהר  בזאת כי מנהל האתר  לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות  ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.

4.        על המשתמש החובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא   לפגיעה כלכלית או אחרת בהסתמך על התכנים. 

ג. שימוש באתר  

5.        המשתמש רשאי לעשות שימוש בתכנים שבאתר, בהתאם לכללי השימוש, למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להשתמש בתכני האתר באופן אחר, אלא אם מנהל האתר אישר זאת מראש ובכתב. 

6.        מידע ותכנים שמקורם במשתמשי האתר, כגון תגובות לכתבות, טוקבקים, צ'אטים וכו' (להלן: "תגובות המשתמשים"), הינם באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מתחייב שלא למסור ו/או לקשר ו/או לפרסם באתר מידע ו/א תכנים אשר יש בהם: 

א.                    מידע ו/או תכנים שיש בהם הטעיה, שקר או סילוף. 

ב.                    מידע ו/או תכנים שיש בהם אופי טורדני, מאיים, עוין, או גס רוח. 

ג.                     מידע ו/או תכנים אשר מעודדים לגזענות ו/או להפליה פסולה ו/או תכנים פורנוגראפיים ו/או תכנים המנוגדים לחוק ו/או שפרסומם מנוגד לחוק ו/או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. 

ד.                    מידע ו/או תכנים שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קנייניות של אחרים ו/או להפר אותן, ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. 

ה.                    כל תוכן אשר יש בו כדי לזהות קטינים, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם. 

ו.                       כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף –מחשב ("וירוס") מכל סוג שהוא. 

ז.                     מידע ו/או תכנים שיש בהם כדי להוות לשון הרע על אדם, או שיש בו כדי לפגוע בפרטיותו של אדם או בשמו הטוב. 

7.        מובהר כי מסירת תכנים לפרסום באתר, אינה מקנה זכות למשתמש לדרוש כי התוכן ו/או המידע יפורסם. שיקול הדעת הבלעדי יהיה למנהל האתר האם להכניס תוכן או פרסום לאתר אם לאו. 

8.        מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מנהל האתר יבדוק את התכנים לפני פרסומם, על מנת למנוע פרסום דברי נאצה, איומים, ביטוחיים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים. 

9.        על המשתמש להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באתר. התכנים והמידע שבאתר אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כגון : עו"ד, רופא, בעלי מקצוע מוסמכים וכו'. יש לדעת כי לעיתים המידע והתכנים משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. יש להתייחס למידע ולתכנים בזהירות המתבקשת. אם המשתמש מחליט להסתמך על המידע ו/או התכנים, או לפעול על פיהם, חלה עליו האחריות המלאה והבלעדית לפעולתו ולתוצאותיה. 

ד. מדיניות פרטיות  

 
10.  חלק מהפעילויות באתר טעונות רישום (כגון תחרות טיפים ועוד), בפעילויות אלו, המשתמש ימסור את פרטיו, ויידרש לאשר את התקנון הנלווה.לא חלה חובה למסור את הפרטים, אך בלי למוסרם, המשתמש לא יוכל לקחת חלק בפעילות. 

11.  כל הפרטים שימסרו במהלך השימוש באתר, ישמרו במאגר המידע אשר ינוהל על ידי מנהל האתר , בהתאם לחוק (להלן: "מאגר המידע"). 

12.  מנהל האתר מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע, אך אין בהם ביטחון מוחלט ולכן לא ניתן להבטיח שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. 

13.  המשתמש רשאי בכל עת לבקש להיגרע ממאגר המידע. 

ה. זכויות יוצרים וקניין רוחני     

 
14.  כל הזכויות שמורות למנהל האתר. אין להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר   מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר זה.

15.  כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתכנים לרבות בעיצוב האתר, ובכל   תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו, קטעי אודיו  והיישום החיצוני - יהיו קניינם של מנהל האתר  . 

16.  אין להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בתכנים הנזכרים הנ"ל ללא קבלת   הסכמתם של מנהל האתר מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או  לוגו; אחסון בארכיון; תרגום; עריכה מחדש וכיוצא בזה, וזאת למעט שימוש עצמי . 

ו. תקלות ואבטחת מידע     


17.  המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו נסיבות, בין בשליטת מנהל האתר ובין שלא בשליטתו, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, טעויות אנוש וכו' בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע   חלקי ו/או מוטעה ו/או לא תתאפשר הגלישה באתר ו/או לא ילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, ו/או וכל תקלה אפשרית אחרת, והוא מוותר על כל תביעה ו/או  טענה ו/או דרישה בעניין זה. 

18.  מנהל האתר אינו מתחייב כי האתר יופעל ללא הפרעה, או בלי הפסקות, או בלי טעויות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשב מנהל האתר, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. 

ז. כללי  

19.  מנהל האתר רשאים לשנות לפי שיקול דעתם הבלעדי מעת לעת את תנאי השימוש. 

20.  מנהל האתר רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, או כל היבט אחר באתר, וזאת בלי צורך להודיע על כך מראש. 

21.  מנהל האתר רשאים בכל עת להפסיק את פעילות האתר, ככל שניתן, בהודעה של זמן סביר מראש, אך גם באופן מידיי. במקרה של הפסקת פעילות האתר, מנהל האתר יחזיק את החומר שבאתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן, יהיה רשאי למחוק אותו, מבלי לשמור גיבוי ומבלי לתת הודעה על כך. 

22.  הגבלת אחריות - מובהר בזאת, כי   המשתמש פוטר בזאת את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה ו/או בעלים של מנהל האתר ו/או   מאחריות, וכי כל הגבלה על האחריות שלהם ומנהלים, הכוונה גם להגבלת של נושאי  משרה בחברה ו/או בחברה האם 

23.  סמכות שיפוט ודין   סמכות  השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת הנובעת מהשימוש באתר, מוקנית לבית המשפט  המוסמך בתל אביב בלבד. הדין שיחול הינו הדין הישראלי . 

24.  הגולש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר ו/או יצירת ההפניה   ו/או שימוש בתכנים כאמור בתנאי שימוש אלו מהווים הסכמה לכל האמור לעיל ולמשתמש לא  תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מנהל האתר  בנוגע לכך .